.....

.....

Bạn có thể sử dụng Thì Hiện Tại Đơn theo bao nhiêu cách? Nó có thể minh hoạ bao nhiêu khái niệm?

Thì hiện tại đơn không những là thì phổ biến nhất mà nó còn phức tạp nhất. Nó có bao nhiêu cách dùng trong những thời gian cụ thể? Nó có thể được sử dụng để chỉ ra rằng một sự kiện nhất định đã xảy ra trong quá khứ không? Còn về tương lai thì sao? Nó được sử dụng để minh họa bao nhiêu khái niệm về thời gian? Hãy chuẩn bị ngạc nhiên. Nhấp vào nút BẮT ĐẦU dưới đây để có câu trả lời.

How many ways can you use the Simple Present Tense? How many concepts can it exemplify? The simple present is not only the most common tense it is also the most complicated. How many specific uses of time does it have? Can it be used to indicate that a certain event took place in the past? How about the future? How many different notions of time can it be used to illustrate? Be prepared to be surprised. Click the NEXT button below for the answers.

nextbutton